Učivo¨

 
Český jazyk-září:
Jazyková výchova, komunikace a slohová výchova
zvuková podoba slova, hláska, rozvoj fonematického sluchu, sluchová analýza a syntéza,
Psaní
přípravné období, uvolňovací a zobratňovací cviky,hry s prsty
Literární a dramatická výchova
Dětská říkadla s pohybemJazyková výchova, komunikace a slohová výchova
zvuková podoba slova, hláska, rozvoj fonematického sluchu, sluchová analýza a syntéza,
Psaní
přípravné období, uvolňovací a zobratňovací cviky,hry s prsty
Literární a dramatická výchova
Dětská říkadla s pohybem

Jazyková výchova, komunikace a slohová výchova

zvuková podoba slova, hláska, rozvoj fonematického sluchu, sluchová analýza a syntéza

-hlásky a písmena Mm

 

Psaní

přípravné období, uvolňovací  cviky,hry s prsty

-uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení psacího náčiní

-příprava na psaní

 

Literární a dramatická výchova

Dětská říkadla s pohybem

Naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy,

 -dramatizuje,čte a přednáší říkadla a rozpočitadla, přednáší básničky

-rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti

-poslech,vyprávění, dramatizace, literární žánry (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka..)

 

Matematika- září:

Čísla 0-20

-počítání předmětů v daném souboru 1-10

-přirozená čísla v reálných situacích

-vytvoření souboru s daným počtem prvků

Geometrie

-orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy před, za, hned za,vpravo, vlevo, nahoře, dole,řádek, sloupec,porovná předměty podle velikosti, používá pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší,široký, úzký

 

Prvouka-září:

Místo, kde žijeme 

-orientace v místě bydliště

-škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy

-bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace

-v malém sešitě z Prvouky nakreslit : Můj dům, Moje rodina, Můj pokoj

 

Český jazyk- říjen:

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova 1. ročník

-rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza, analýza

-písmena malá, velká, tiskací, psací - Ll,Ee,Ss,Oo,-slabiky otevřené, zavřené,-délka samohlásek 

-literární žánry (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka..),-nadpis,článek,řádek, odstavec

-poslech, vyprávění, dramatizace,-rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky,-skládá a rozkládá slova podle sluchu

-pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací

-čte správně dlouhé a krátké samohlásky

-naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, dramatizuje

-správně odpovídá na kontrolní otázky,-rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti

-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

-výslovnost, krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

-píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky

-zvládá základy správného tvoření dechu,hlasu, artikulace a správného držení těla

 

-učí se dýchat pomocí bránice,užívá vhodné frázování,-pečlivě vyslovuje a opravuje

Matematika-říjen:

 

Čísla 0-20

nácvik psaní číslic 1 -2

rozklad čísel

řešení a tvoření slovních úloh

orientace na číselné ose, lineární uspořádání

Píše a rozlišuje číslice tiskací a psací

doplní chybějící čísla v řadě orientace na číselné ose

používá přirozená čísla k modelování reálných situací

 

Geometrie

pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, úzký

rovinné  obrazce -trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník

porovnává předměty

rozeznává geometrické tvary

Prvouka- říjen:

Rozmanitosti přírody

-změny v přírodě v ročních obdobích

Lidé a čas 

-roční období

 

-pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Český jazyk- květen:

Jazyková výchova, komunikace a slohová výchova

písmena malá, velká, tiskací, psací, slova s písmenem ě

slova se skupinami DI,TI,NI

hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací

blahopřání

Psaní

Velké počáteční písmeno u vlastních jmen,u prvního slova věty

diktát slov a vět

Čtenářská gramotnost

Čtení a zapisování knih do čtenářského deníku

Matematika- květen:

Čísla 0-20

čtení a psaní čísel,porovnávání čísel, vztahy větší a menší, rovno, řešení úloh na sčítání a odečítání

Finanční gramotnost

peníze, hotovostní forma peněz

Geometrie

rovinné obrazce

Prvouka- květen:

Lidé a čas

Orientace v čase- celé hodiny, určování času, denní režim

Člověk a jeho zdraví-první pomoc při drobných poraněních

osonbní bezpečí, krizové situace,vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním provozu, dopravní značky, přivolání pomoci v případě ohrožení- čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku, mimořádné události